ALGEMENE VOORWAARDEN

Door: Drankenspecialist René van Rooij, 30 maart 2016

Algemene voorwaarden van de Drankenspecialist van Rooij

Artikel 1 Algemeen.

In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Drankenspecialist van Rooij gevestigd en kantoorhoudend aan het Chopinplein 7, Culemborg.
Opdrachtgever: degene die met Drankenspecialist van Rooij een overeenkomst wenst te sluiten en/of sluit.
Voorwaarden: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Drankenspecialist van Rooij, gevestigd en kantoorhoudend te Culemborg.
Al onze offertes, orderbevestigingen, facturen, etc. zijn volledig gebaseerd op onderstaande voorwaarden , voor zover enige afwijking daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
Afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing indien deze door Drankenspecialist van Rooij overeengekomen zijn.
Indien onze voorwaarden bepalingen bevatten welke strijdig zijn met voorwaarden van opdrachtgevers, dan prevaleren onze voorwaarden.

Artikel 2 Offertes.

Al onze offertes, prijsopgaven, details, zoals gewicht, maat en kleur, vermeldingen in catalogi, prijslijsten, tekeningen, foto's en dergelijke, zijn vrijblijvend.
Offertes zijn voor ons pas bindend, wanneer de Schotse winkel een ondertekende orderbevestiging en de in artikel 4 lid 2 genoemde betaling heeft ontvangen.

Artikel 3 Prijzen.

Alle prijzen geldend voor particulieren (lees: consumenten) zijn berekend in Nederlandse valuta en inclusief omzetbelasting en gelden af magazijn.
Alle prijzen geldend voor andere klanten zijn berekend in Nederlandse valuta en exclusief omzetbelasting en gelden af magazijn.
Indien na totstandkoming kostenverhogende omstandigheden intreden hebben wij aanspraak op bijbetaling hiervan.
Onder kostenverhogende omstandigheden worden verstaan omstandigheden, die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die ons niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

Artikel 4 Betaling.

De betalingen dienen in contant geld te worden voldaan, hetzij door overmaking op een rekening van Drankenspecialist van Rooij.
Indien een opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, en invordering moet plaatsvinden, zullen alle kosten welke op deze vordering vallen, waaronder begrepen 15% buitengerechtelijke kosten -met een minimum van EUR 75,- van het verschuldigde, ten laste van de opdrachtgever komen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud.

Alle door ons geleverde goederen blijven ons volledige eigendom totdat de koopprijs, inclusief eventuele kosten, integraal zijn voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.

De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van ons mochten maken door het gebruik van door Drankenspecialist van Rooij geleverde zaken.
De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk, bij het verstrekken van opdracht, dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgschade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit de levering van materialen.
Door Drankenspecialist van Rooij wordt voorts nimmer enige aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door Drankenspecialist van Rooij afgesloten bedrijfsaansprakelijkheid in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 7 Levering.

Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
De levertijd gaat in op de dag waarop ons de opdracht bevestigd is en de in artikel 4 lid 2 genoemde betaling is voldaan.
Overschrijding van de levertijd kan nimmer tot korting op de betaling en/of annulering van de overeenkomst leiden.

Artikel 8 Annulering.

Annulering van een opdracht is niet meer mogelijk indien opdrachten inzake bestellingen e.d. zijn verricht.
Bij annulering vóór het in lid 1 genoemde tijdstip zal 25% van het reeds betaalde worden gerestitueerd.
Het restantbedrag wordt beschouwd als een in redelijkheid en billijkheid berekende vergoeding van de tot dan door ons verrichte werkzaamheden.

Artikel 9 Garantie.

Wij verlenen op de door ons geleverde goederen en werken de garantie zoals deze door onze leveranciers worden verleend.
De garantietermijnen vangen aan op het moment van levering van de zaken.
Garantieschade dient ons binnen 10 dagen na het bekend worden ervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade , vervangen van het beschadigde (onder-)deel, vervangen van het complete product, dan wel het toekennen van een schadevergoeding voor ontstane minderwaarde.
Bij het herstellen van schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Beroep op garantie is niet mogelijk zolang de facturen niet integraal zijn voldaan.
De garantie vervalt bij onjuiste montage, ondoelmatig gebruik, onjuiste bediening, gebrek aan onderhoud, natuurlijke slijtage en bij doorverkoop van de goederen aan derden zonder onze schriftelijke toestemming.

Artikel 10 Geschillen.

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig begrepen, welke tussen partijen mochten ontstaan, waartoe de Arrondissementsrechtbank absoluut competent is, zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Leveringsvoorwaarden:

Prijzen zijn inclusief BTW (21% en vermeld in Euro’s.)
Bestelling; Uw bestelling wordt automatisch bevestigd, inclusief de door U gekozen betaalmethode. Mocht U binnen 24 uur geen bevestiging van ons hebben ontvangen, dan is er waarschijnlijk een fout opgetreden. U kunt dan nogmaals bestellen of telefonisch contact met de zaak opnemen ( 0345-514374 tijdens kantoor/winkeluren).
Betaling; er kan op verschillende manieren worden betaald: bij vooruitbetaling, via iDeal, of aan de postbode, bij ons kunt u ook pinnen. Op de factuur is altijd de wijze van betaling vermeld.
Prijzen zijn exclusief verzendkosten; de verzendkosten zijn standaard € 6,95. Voor verzending naar België, Duitsland of Luxemburg wordt € 17,50 gerekend. Voor de levering naar de overige landen binnen de EEG wordt € 21,00 in rekening gebracht. Verzendkosten buiten Europa op aanvraag.
Verzending onder rembours; U betaalt aan de postbode. De extra verzendkosten bedragen dan € 8,00. Dit is alleen mogelijk in Nederland.
Afkoelingsperiode; na ontvangst van het door u bestelde product heeft u een "afkoelingsperiode" van 7 dagen om het product terug te sturen, zonder opgaaf van redenen. De producten dienen dan ongebruikt te zijn en de kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Al betaalde bestellingen worden dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald.
Levertijd; De levertijd van het door u bestelde product bedraagt ( binnen Nederland ) ca. 5 werkdagen, na ontvangst van Uw betaling. Is de levertijd langer, dan zullen wij u dat z.s.m. laten weten via e-mail. U heeft dan het recht de bestelling te annuleren.
Garantie; Als binnen 30 dagen na aankoop van een product blijkt dat het artikel niet aan de eisen voldoet, niet compleet is of andere tekortkomingen heeft, heeft u het recht om binnen 30 dagen na levering, onder opgave van redenen, het product te retourneren. Het retourneren komt dan voor onze rekening. Indien u al betaald heeft, vindt terugbetaling z.s.m. plaats, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het aanmelden van de klacht. U kunt eventueel ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende/beschadigde.
Klachten; Indien u klachten en/of vragen heeft, kunt u mailen () of bellen (0345-514374) om uw klacht en/of vraag kenbaar te maken. We kunnen dan samen voor een oplossing zorgen.

Privacy:

Uw privacy is bij ons voor 100% gewaarborgd.
Uw gegevens worden niet op deze site opgeslagen, ze zijn daardoor niet door derden te achterhalen, worden nooit aan niet direct betrokkenen verstrekt en zullen alleen door ons gebruikt worden om uw bestelling zo snel en correct mogelijk te behandelen.

Contactgegevens

  • Drankenspecialist van Rooij
  • T: 0345-514374
  • Chopinplein 7
  • Culemborg
  • KvK: 11011255
  • BTW: NL805819976B01
  • Volg ons op facebook

NIX18
© 2015 - 2023 Drankenspecialist René van Rooij - Designed by PeterSwebsites